Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.

 

Den här informationen syftar till att förklara hur Diamanda hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till kundtjänst.

 

Personuppgiftsansvarig

Diamanda är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med kontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Diamanda är följande.

Älgstigen 17e

073-180 33 29

info@diamanda.se

 

Ändamål och rättslig grund för behandling

Diamanda använder de uppgifter du lämnar till oss för att jag/vi/verksamheten ska kunna ge dig en god och säker service.

 

Lagringstid

Diamanda kommer att radera dina personuppgifter om du skriftligen begär det.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas.

 

Mottagare av uppgifter

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter.

 

Uppgiftsskyldighet enligt lag

I särskilda fall kan Diamanda ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i:

  • När det finns risk för brott,

  • Om tex Polis eller annan instans begär detta.

 

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande Diamanda’s behandling av dina personuppgifter. Men kontakta gärna oss först så vi har en chans att ändra våra rutiner om det skulle behövas.

 

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt bokföringslagen måste vi spara viss information för att vi skall kunna jobba lagligt detta företag.

 

Överföring av uppgifter till tredje land

Vi kommer inte utan ditt tillstånd att föra dina uppgifter vidare till tredje part.